Brak podatku u źródła od nabywanej technologii

26.10.2011
W dniu 15 września 2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny rozstrzygnął, czy od płatności za nabywaną z zagranicy technologię należy pobierać podatek u źródła.

Sprawa dotyczyła spółki, która zawarła umowę o współpracy technologicznej z francuskim rezydentem podatkowym.

Zgodnie z zawartą umową, na rzecz spółki świadczone były usługi naukowo-badawcze, opierające się w znacznej części na wiedzy i doświadczeniu zagranicznego świadczeniodawcy. Zdaniem organów podatkowych, płatności dokonywane za przedmiotowe usługi powinny być kwalifikowane jako płatności za know-how, od których należy pobierać podatek u źródła.

Spółka nie zgodziła się ze stanowiskiem organu i wniosła skargę do sądu. WSA w Warszawie w wyroku z 15 września 2011 r. (III SA/Wa 609/11) przyznał rację spółce. Sąd zgodził się z twierdzeniami spółki, iż należy rozróżnić nabycie kompletnej, gotowej do wykorzystania wiedzy od sytuacji, w której wiedza przekazywana jest w ramach ciągłych procesów i długofalowej współpracy. W tym drugim przypadku, nie dochodzi do transferu know-how, lecz wsparcie zagranicznego centrum badawczo-rozwojowego należy kwalifikować jako świadczenie usług, zapłata za które nie podlega opodatkowaniu podatkiem u źródła w Polsce.

Powyższy wyrok może okazać się korzystny dla wielu podatników, którzy nabywają różnego rodzaju usługi wsparcia od zagranicznych podmiotów powiązanych, pełniących funkcje centrów badawczo-rozwojowych. Może bowiem umożliwić eliminację obowiązku poboru podatku u źródła. Natomiast dla podatników niepobierajacych tego podatku, może stanowić cenny argument w sytuacji sporu z fiskusem.


Copyright © 2010 - 2011 Polish Advisory Group  •  Wszelkie prawa zastrzeżone
created by wyzga.com